Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest zapewnienie pełnej transparentności w sposobie, w jakim przetwarzamy Wasze dane. Niniejsza polityka prywatności ma za zadanie  poinformowanie Was o przyczynach, sposobach i narzędziach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z funkcjonowaniem strony internetowej Moc Rodzicielstwa (dalej: “Strona”) funkcjonującej pod adresem www.mocrodzicielstwa.pl

Zastrzegamy, iż nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tej Strony i wykorzystywane są one jedynie do prowadzenia działalności związanej z blogiem Moc Rodzicielstwa. 

Administratorem naszej strony w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Michał Jach, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Moc Rodzicielstwa Michał Jach, ul. Zamkowa 9a/3, 62-070 Dąbrówka, NIP 7841750476. 

Nasza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi, co- mamy nadzieję- ułatwi Wam uzyskanie najistotniejszych informacji o sposobie i celach przetwarzania Waszych danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań związanych z naszą polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres hello@mocrodzicielstwa.pl

Z kim i w jaki sposób kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz wszystkim zagadnieniami związanymi z ochroną Waszej prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hello@mocrodzicielstwa.pl

Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?

W zależności od celu w jakim przetwarzane są Wasze dane osobowe oraz w zależności od kroków, jakie podejmujecie w trakcie korzystania z naszej strony, możemy przetwarzać Wasz e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz ewentualne dane zawarte w treści korespondencji.

Nasz blog korzysta z usług profesjonalnego serwera hostingowego https://www.ovh.pl, który przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dla zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych tego serwera zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Co to jest RODO? oraz lektury dokumentacji https://www.ovh.pl/files/2018-06/plaquette-gdpr-PL-FINAL.pdf

W jaki sposób uzyskujemy Wasze dane?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Strona oferuje możliwość kontaktu z administratorem lub jego pracownikami poprzez możliwość kontaktu mailowego uzyskujemy wówczas dostęp do adresu e-mail oraz innych danych, które zechcecie przekazać w korespondencji;
 2. Zapisanie się do naszego newslettera jest równoznaczne z przekazaniem nam przez Was swojego adresu e-mail.

Czy moje dane osobowe będą bezpieczne?

Tak. Przeanalizowaliśmy ryzyko, jakie mogłyby zaistnieć w trakcie przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych oraz wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

Jak długo zamierzamy przechowywać dane osobowe (tzw. retencja)?

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny dla czasu przetwarzania.W przypadku newslettera będzie to okres działania newslettera lub do momentu odwołania przez Was zgody na przetwarzania danych osobowych w tym celu. Po upływie tego czasu, Wasze dane zostaną niezwłocznie usunięte. Dokonujemy również w regularnych, maksymalnie 4- miesięcznych cyklach przegląd zgromadzonych danych osobowych, które nie są niezbędne do dalszego przetwarzania w celu ich zgodnego z przepisami usunięcia. 

Jeżeli korespondencja e-mail zawiera treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do do upływu terminu przedawnienia roszczeń, zgodnie z kodeksem cywilnym, przy czym w zależności od rodzaju roszczeń jest to zwyczajowo 3 lub 6 lat.

W jakich celach będą przetwarzane dane osobowe?

Celem przetwarzania jest kontakt z nadawcą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes jako adresata korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Kim są odbiorcy przekazanych danych osobowych?

Wasze dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych

 • Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google oraz usługi Google Analytics,
 • osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych,
 • podwykonawcy, którzy mogą brać udział tworzeniu treści strony internetowej oraz obsłudze korespondencji,
 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • operatorzy narzędzi wykorzystywanych do zarządzania pracą naszej firmy.

Jakie uprawnienia przysługują Wam w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli  Waszym zdaniem nie ma podstaw, abyśmy je przetwarzali),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, przez wskazanie szczególnej sytuacji, która stanowiłaby podstawę zaprzestania przetwarzania w zakresie objętym sprzeciwem, chyba że podstawy przetwarzania przez nas danych będą nadrzędne wobec Waszych praw lub też, że te dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych uzyskanych na podstawie umowy lub zgody bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przekazane dane będą przetwarzane wbrew zasadom.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 13 oraz 15 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Należy jednak zwrócić uwagę, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania przekazanych danych osobowych.  

Jeżeli uznacie, że przy przetwarzaniu przekazanych danych osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Gdy uznacie, że nie chcecie byśmy wykorzystywali Wasze dane osobowe, macie prawo do wniesienia sprzeciwu/oświadczenia o braku zgody w dowolnym czasie. Prosimy w tym celu o kontakt mailowy lub listowny na adres: hello@mocrodzicielstwa.pl, Moc Rodzicielstwa Michał Jach, ul. Zamkowa 9a/3, 62-070 Dąbrówka.

Czy korzystamy z plików cookies i czym one są?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies, które są przez nas używane to tzw. cookies analityczne, które pozwalają nam zmierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Waszej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetla się wyskakujące okienko (tzw. pop-up) dot. stosowania plików cookies. Poprzez kliknięcie „Akceptuj” wyrażacie zgodę na stosowanie plików cookie. Zaznaczamy, że do stosowania prostych cookies sesyjnych (własnych) nie ma potrzeby wyrażania na nie zgody poprzez pop-up. 

Czy można wyłączyć pliki cookies?

Tak, można zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Można blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Można również zablokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Nie dotyczy to stosowanych przez nas cookies sesyjnych. 

W jakich celach korzystamy z plików cookies?

Pliki cookies wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów naszej strony, a także do analizowania ruchu na stronie w celach związanych z analizą zainteresowania naszą stroną przez odwiedzających. 

Nasza strona korzysta z cookies własnych (niezbędnych do funkcjonowania strony) oraz cookies podmiotów trzecich, co jest związane z korzystaniem przez naszą stronę z usług podmiotów trzecich, wymienionych poniżej. 

Czy nasza strona korzysta z usług analiz świadczonych przez osoby trzecie?

Tak, korzystamy z usługi Google Analytics świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5 Ireland).

Czemu służy usługa Google Analytics i jaki jest zakres przetwarzanych przez nią danych?

Google Analytics ma na celu analizę użycia witryny przez użytkowników. Usługa ta korzysta z plików cookie przechowywanych na urządzeniu użytkownika, a informacje przez nią zebrane są wysyłane na serwer Google i tam przechowywane. 

Google korzysta z tych informacji w naszym imieniu, by analizować korzystanie z witryny przez użytkownika, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie oraz świadczyć inne usługi dotyczące korzystania z witryny i Internetu.

W ramach usług wykonywanych przez Google Analytics, na naszej witrynie stosujemy anonimizację adresów IP. Adresy IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego są skracane. Taka czynność eliminuje odniesienie adresu IP do konkretnego użytkownika - tym samym Wasze dane nie są w całym tym procesie połączone z Waszym adresem IP.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przez Google w ramach usługi Google Analytics?

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f RODO), a powierzenie przetwarzania nastąpiło na podstawie zawartej pomiędzy nami a Google umowy.

Jak długo Google przechowuje dane w ramach usługi Google Analytics?

Dane, o których mowa w ust. 14 są przechowywane przez Google przez okres 3 miesięcy.

Czy mogę w jakiś sposób zapobiec przetwarzaniu danych przez Google Analytics?

Tak, można to zrobić odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową w jej ustawieniach dot. cookies. Ponadto, można użyć wtyczki do przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez pliki cookie do Google, a następnie korzystanie z nich przez usługę Google Analytics. Wtyczkę można zainstalować klikając w odnośnik zamieszczony poniżej:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gdzie mogę przeczytać więcej o usłudze Google Analytics i sposobie jej działania?

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat sposobu w jaki Google korzysta z Waszych danych, w ramach Google Analytics, sugerujemy zapoznać się z informacjami dostępnymi na podanych poniżej stronach:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Czy Wasza strona korzysta z wtyczek społecznościowych? Jakich i dlaczego?

Tak, nasza strona korzysta z elementów wtyczek serwisów społecznościowych („wtyczki“), co powoduje, iż w urządzeniu mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak YouTube. Wtyczki społecznościowe to przyciski dostępne na naszej stronie internetowej. Bez Waszej ingerencji przyciski te podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej nie wysyłają żadnych danych do poszczególnych serwisów społecznościowych. Dopiero po kliknięciu danego przycisku nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego serwisu społecznościowego i może on wówczas gromadzić dane i korzystać z plików cookie.

Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. To, jakie informacje są gromadzone, w jakim cel, jaki jest tego zakres, w jaki sposób są one dalej przetwarzane i wykorzystywane przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz jakie są związane mi z tym Wasze prawa oraz w jaki sposób można chronić swoją prywatność w tym względzie, opisane jest w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Dostawca wtyczki przechowuje zebrane dane od użytkownika/o użytkowniku w postaci profilu użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej witryny internetowej w oparciu o preferencje użytkowników. Ta analiza moe być przeprowadzona nawet dla użytkowników niezalogowanych i pozwala na prezentację reklam dostosowanych do Waszego profilu danej sieci społecznościowej. Z kolei używanie przez nas wtyczek pozwala Wam na interakcję z naszą stroną poprzez sieci społecznościowe, a dla nas to okazja do dostosowania zawartości naszej strony do Waszych preferencji. Pamiętajcie, że możecie kontaktować się bezpośrednio z dostawcą danej wtyczki celem wyrażenia sprzeciwu. 

Poniżej szczegóły:

Wtyczka YouTube

Możemy umieszczać na naszej stronie tworzone przez nas pliki wideo, które są umieszczone w serwisie zewnętrznym (YouTube), z wykorzystaniem rozszerzonego trybu prywatności YouTube.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie YouTube, YouTube może zapisać pliki cookie w Waszym Komputerze dopiero wówczas, gdy uruchomicie odtwarzacz wideo YouTube. W związku z tym, że te pliki cookie są zapisywane przez YouTube, nie mamy bezpośredniej kontroli nad ich wykorzystaniem. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności YouTube. 

Operatorem portalu YouTube jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spółka YouTube, LLC jest spółką należącą do spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Należy zwrócić uwagę, że zarówno YouTube jak i Google mogą uzyskać wiedzę o Waszej aktywności Szczegółowe informacje dotyczące portalu YouTube można pobrać na stronie https://www.youtube.com/yt/about/pl. YouTube i Google za pośrednictwem elementu You Tube otrzymują informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę, zawsze wtedy, gdy osoba ta w momencie otwarcia naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana na portalu YouTube; następuje to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła na film prezentowany na portalu YouTube. 

Opublikowana przez YouTube polityka prywatności, jest dostępna do pobrania na stronie https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Wtyczki do Facebooka

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Aby uzyskać przegląd wtyczek Facebooka, zobacz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gdy odwiedzasz naszą stronę, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z Twojego adresu IP.  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz politykę prywatności Facebooka na: 

https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą witryną i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji “Prześlij dalej”, odwiedzane witryny są połączone z Twoim kontem na Twitterze i znane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera.  Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności serwisu Twitter, przejdź na stronę https://twitter.com/privacy.

Twoje preferencje prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na: 

https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagram

Nasza strona internetowa zawiera funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Instagramie. Oznacza to, że Instagram może kojarzyć odwiedziny naszych stron z Twoim kontem użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polityka prywatności Instagram:

https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli używasz przycisku LinkedIn “Poleć” i jesteś zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę z naszą witryną z kontem użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

https://legal.linkedin.com/plugin-terms-of-use

Usługi podcastu

Nasza strona umożliwia słuchanie przygotowywanych przez nas podcastów, za pomocą serwisów dedykowanych specjalnie do tego celu. Są to:

 1. Spotify - politykę prywatności znajdziesz tu: https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/
 2. Podcasty Google: politykę prywatności znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 3. Apple Podcast: politykę prywatności znajdziesz tu: https://www.apple.com/pl/legal/privacy/pl//

Logi serwera

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na której przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane, które zapisują się w logach serwera nie ają możliwości skojarzenia z konkretnymi użytkownikami strony i nie mogą yć wykorzystane przez nas w celu Twojej identyfikacji; stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W razie wątpliwości co do naszej obecnej polityki prywatności, prosimy o kontakt na adres: hello@mocrodzicielstwa.pl

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.